Libratone Support

关注

Zipp/Zipp Mini - U 盘播放

Zipp 和 Zipp Mini 可以使用 U 盘进行播放。只需在 U 盘上存储任意数量的音频文件,然后插入扬声器的 USB 端口,短按小鸟即可开始播放。

USB 播放支持 U 盘中的以下音频格式:

  • MP3
  • LPCM
  • WAV
  • FLAC
  • WMA
  • OGG VORBIS
  • AAC
  • AIFF
  • ALAC

只支持FAT32格式的U盘。

 

这篇文章有帮助吗?
3 人中有 1 人觉得有帮助

评论